Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Naarda  
  Naarda hsuhonglini Wu & Owada, 2022 旭宏奈裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2022-05-20更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wu & Owada, 2022, Zootaxa 5138 (5): 593, figs 1, 2, 5, 8
物種編號: 444838
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁