Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Naarda  
  Naarda postpallida de Joannis, 1929 
名錄提供: 吳士緯  修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wu & Owada, 2022
物種編號: 444839
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁