Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch, 1859 通脫木(蓪草;通草;大通草;細木通;大葉五加皮;罷木通;萬年屯)

Hsiengan Huang (3702080674@yahoo.com.tw) 2013-09-13 11:09:43 上傳, Hsiengan Huang 版權所有 [我要修改]
 

Previous Page     Home Page