γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Mollusca  
 Class Gastropoda  
 Order Trochida  
 Family Trochidae  
 Genus Tectus  
  Tectus fenestratus  (Gmelin, 1791) ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Wu, Wen-Long 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: 余賒德等。1998
Name Code: 314468
   Marine     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page