γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Arthropoda  
 Class Entognatha  
 Order Protura  
 Family Acerentomidae  
 Genus Kenyentulus  
  Kenyentulus chui  Chao, 1999 ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Wen-Jer Wu 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: θΆ™, 1999
Name Code: 348602
   Endemic     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page