γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Mollusca  
 Class Cephalopoda  
 Order Sepiida  
 Family Sepiidae  
 Genus Sepia  
  Sepia omani  Adams et Rees, 1966 ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Heng-Wei Lin 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: 李復ι›ͺ。1983
Name Code: 429689
  IUCN Red List:LC      Marine     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page